Storitve po pogodbi

 • Komplet storitve po pogodbi (mesečni pavšal zavisi od velikosti ustanove, števila zaposlenih, števila podružnic)
 • Zajeto je vse kar potrebuje šolska ustanova: od pregledov in meritev, do vodenja evidenc, naš inženir je tudi pooblaščena oseba v ustanovi.
 • Po želji vam pošljemo kontrolni list za vpogled - vrsta in obseg storitev

Pregledi igišč, igral in športne opreme

 • Periodični pregledi športne opreme (telovadnic in igrišč)
 • Pregled igral v skladu s Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) ter v skladu s priročnikom Varno otroško igrišče, priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, 2008)

Meritve in pregledi

 • meritve mikroklime
 • meritve osvetlitve in osvetljenosti delovnih mest
 • periodični pregledi in preizkusi delovne opreme, strojev in naprav
 • varnostno-tehnični pregledi telovadnic in igrišč

Varstvo pri delu

 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja z upoštevanjem specifike šolstva in šolskih normativov
 • Revizije Izjav o varnosti
 • Periodični pregledi in preizkusi delovne opreme, strojev in naprav
 • Meritve mikroklime
 • Periodični pregledi športne opreme (telovadnic in igrišč)
 • Izdelava in vodenje eveidenc
 • Svetovanje o varnosti v šolstvu – primerjava z evropskimi normativi
 • meritve osvetlitve in svetilnosti

Požarna varnost

 • Izdelava Požarnega reda in izvlečkov požarnega reda
 • Izdelava evakuacijskih načrtov
 • Izdelava ocene požarne ogroženosti
 • Požarni pregledi
 • Izdelava in vodenje evidenc
 • Svetovanje glede požarne varnosti